Dziembowski.pl
www.dziembowski.pl - Herb Pomian - Odmiany i wersje alternatywne
Zbigniew  Dziembowski Tel:  (+48) 322 380 680   |   Fax:  (+48) 322 380 680   |   Email:   zbigniew(@)dziembowski.pl
www.dziembowski.pl - Herb Pomian - Średniowieczny wizerunek polskiego herbu Pomian
Zbigniew Dziembowski   |   Tel./Fax:  (+48) 322 380 680   |   Email:  zbigniew(@)dziembowski.pl

Linki :   heinz-soyer.pl  -  ratownictwo.com.pl  -  dziembowska.pl  -  langaindustrial  -  resqtec.pl  -  sava  -  vetter.pl  -  wodkan.eu  -  zumro.pl  -  soyer.co 

PL  |  EN  |  DE 

POMIAN - EWOLUCJA WIZERUNKU   

Od   początku   swego   istnienia,   kształt   godła   i   barwy   herbu   Pomian   pozostawały   ustalone,   zmieniały   się   jedynie   drobne szczegóły.   Herb   Pomian   przedstawiał   w   polu   złotym   głowę   żubrzą   czarną,   z   rogami   złotymi   i   takimż   kolcem   w   nozdrzach, między rogami miecz srebrny o głowicy złotej w lewy skos. Pole   złote   przypisano   herbowi   Pomian   w   herbarzach   Bellenville,   Złotego   Runa,   Lyncenich,   Klejnotach   Jana   Długosza   i Stemmata Polonica. Średniowieczni   autorzy   nie   byli   do   końca   pewni,   jakiego   zwierzęcia   głowę   mają   umieścić   w   herbie.   Głowę   przedstawiono jako   żubrzą   w   Herbarzu   Złotego   Runa,   u   Jana   Długosza   i   w   Stemmata   Polonica   oraz   na   pieczęciach.   Z   kolei   w   herbarzach Lyncenich i Bellenville widać głowę bawoła. U wszystkich autorów, barwę głowy określono jako czarną.  Elementem    występującym    często    w    średniowieczu,    a    który    zanikł    w    późniejszych    czasach,    jest    kolec    w    nozdrzach zwierzęcia.   Kolec   złoty   opisują   autorzy   herbarzy   Złotego   Runa,   Lyncenich,   Stemmata   Polonica,   Bergshammar,   zaś   w Klejnotach    Jana    Długosza    jego    barwa    nie    jest    określona.    W    Herbarzu    Bellenville    zwierzę    nie    ma    kolca,    za    to    jest przedstawione z czerwonym jęzorem. Wszystkie   średniowieczne   wizerunki   herbu   Pomian   zawierają   miecz,   natomiast   są   różnice   co   do   jego   ułożenia.   Jest   on   w lewy   skos   na   fryzie   w   Opactwie   Cystersów   w   Lądzie   (1357-1372),   pieczęciach   i   w   Stemmata   Polonica.   Odwrotnie   jest   w Bellenville, w Herbarzu Złotego Runa, Lyncenich i Bergshammar. Herb   przedstawiono   z   dodatkową   ozdobą   w   postaci   labrów   –   czarnych,   podbitych   złotem   w   herbarzu   Bellenville   ,   na pieczęci    Mikołaja    z    Brudzewa    oraz    na    bloku    z    herbem    w    katedrze    gnieźnieńskiej.    W    tych    samych    miejscach przedstawiono klejnot – głowę żubrzą o długiej szyi, z mieczem między rogami. W   wieku   XVI,   z   niezrozumiałych   przyczyn,   zmianie   uległ   klejnot   herbu   Pomian.   Jeszcze   Notaty   heraldyczno-sfragistyczne hetmana   Jana   Zamoyskiego   i   pieczęć   Jaranda   z   Brudzewa   z   1504   podają   wizerunki   pierwotnego   klejnotu,   ale   Bartosz Paprocki   w   Gnieździe   cnoty   (1578)   i   Herbach   rycerstwa   polskiego   (1584)   oraz   Marcin   Bielski   w   Kronice   wszystkiego   świata (1551)   przekazują   już   ramię   zbrojne   z   mieczem.   Inny   wariant   klejnotu   widnieje   na   pieczęci   z   1566   St.   Ławskiego   –   trzy pióra strusie. Herbarz   autorstwa   Antoniego   Swacha   wydany   w   1705   roku,   będący   kompilacją   prac   Bielskiego,   Okolskiego   i   Jana   Liwa Herbulta,   zamieszcza   dwie   wersje   herbu   Pomian   –   z   mieczem   na   głowie   i   z   mieczem   przez   głowę,   oraz   opis   trzech wariantów   barwnych   –   z   polem   złotym,   srebrnym   i   błękitnym.   Najważniejszy   herbarz   wieku   XVIII,   autorstwa   Kaspra Niesieckiego   (1738)   podaje   wprawdzie   rysunek   i   opis   z   mieczem   przechodzącym   przez   głowę,   ale   wzmiankuje   także,   że niektórzy używają wersji z mieczem na głowie. Również   herbarz   Juliusza   Karola   Ostrowskiego   wydany   na   przełomie   XIX   i   XX   wieku   zawiera   kilka   wariantów   herbu,   z mieczem    zarówno    przeszywającym    głowę,    jak    i    przeplecionym    z    rogami    wymienia    także    (jako    Pomian    II)    wersję    z błękitnym polem.
www.dziembowski.pl - Herb Pomian - Przedheraldyczny znak rodu Pomianów www.dziembowski.pl - Herb Pomian - Współczesny wizerunek polskiego herbu Pomian

HERB  POMIAN 

Od początku kształt godła i barwy herbu Pomian pozostawały ustalone. Średniowieczny wizerunek przedstawiał w polu złotym głowę żubrzą czarną, między rogami miecz srebrny o głowicy złotej. 

więcej

HERB  POMIAN  

W XVI wieku uległ zmianie klejnot herbu Pomian. Pierwotny klejnot przedstawiający głowę żubrzą o długiej szyi z mieczem między rogami zastąpiło ramię zbrojne z mieczem. 

więcej

 HERB  POMIAN  

Przedheraldyczny znak własnościowo- rozpoznawczy Pomianów, używany przed przyjęciem przez nich herbu, przedstawiał dwa podwójne krzyże połączone skośną drogą. 

więcej

     Dziembowski.pl
www.dziembowski.pl - Herb Pomian - Odmiany i wersje alternatywne
Zbigniew  Dziembowski Tel:  (+48)  322 380 680   |   Fax:  (+48)  322 380 680 Email:   zbigniew(@)dziembowski.pl

HERB  POMIAN 

Od początku kształt godła i barwy herbu Pomian pozostawały ustalone. Średniowieczny wizerunek przedstawiał w polu złotym głowę żubrzą czarną, między rogami miecz srebrny o głowicy złotej. 

więcej

www.dziembowski.pl - Herb Pomian - Średniowieczny wizerunek polskiego herbu Pomian
Zbigniew Dziembowski  |  Tel./Fax: (+48) 322 380 680  |                   Email:  zbigniew(@)dziembowski.pl

PL  |  EN  |  DE 

POMIAN - EWOLUCJA WIZERUNKU   

Od   początku   swego   istnienia,   kształt   godła   i   barwy   herbu Pomian     pozostawały     ustalone,     zmieniały     się     jedynie drobne    szczegóły.    Herb    Pomian    przedstawiał    w    polu złotym    głowę    żubrzą    czarną,    z    rogami    złotymi    i    takimż kolcem    w    nozdrzach,    między    rogami    miecz    srebrny    o głowicy złotej w lewy skos. Pole    złote    przypisano    herbowi    Pomian    w    herbarzach Bellenville,     Złotego     Runa,     Lyncenich,     Klejnotach     Jana Długosza i Stemmata Polonica. Średniowieczni   autorzy   nie   byli   do   końca   pewni,   jakiego zwierzęcia     głowę     mają     umieścić     w     herbie.     Głowę przedstawiono   jako   żubrzą   w   Herbarzu   Złotego   Runa,   u Jana   Długosza   i   w   Stemmata   Polonica   oraz   na   pieczęciach. Z   kolei   w   herbarzach   Lyncenich   i   Bellenville   widać   głowę bawoła.    U    wszystkich    autorów,    barwę    głowy    określono jako czarną.  Elementem    występującym    często    w    średniowieczu,    a który     zanikł     w     późniejszych     czasach,     jest     kolec     w nozdrzach      zwierzęcia.      Kolec      złoty      opisują      autorzy herbarzy    Złotego    Runa,    Lyncenich,    Stemmata    Polonica, Bergshammar,     zaś     w     Klejnotach     Jana     Długosza     jego barwa   nie   jest   określona.   W   Herbarzu   Bellenville   zwierzę nie    ma    kolca,    za    to    jest    przedstawione    z    czerwonym jęzorem. Wszystkie      średniowieczne      wizerunki      herbu      Pomian zawierają   miecz,   natomiast   są   różnice   co   do   jego   ułożenia. Jest   on   w   lewy   skos   na   fryzie   w   Opactwie   Cystersów   w Lądzie   (1357-1372),   pieczęciach   i   w   Stemmata   Polonica. Odwrotnie   jest   w   Bellenville,   w   Herbarzu   Złotego   Runa, Lyncenich i Bergshammar. Herb    przedstawiono    z    dodatkową    ozdobą    w    postaci labrów     –     czarnych,     podbitych     złotem     w     herbarzu Bellenville   ,   na   pieczęci   Mikołaja   z   Brudzewa   oraz   na   bloku z    herbem    w    katedrze    gnieźnieńskiej.    W    tych    samych miejscach   przedstawiono   klejnot   –   głowę   żubrzą   o   długiej szyi, z mieczem między rogami. W   wieku   XVI,   z   niezrozumiałych   przyczyn,   zmianie   uległ klejnot     herbu     Pomian.     Jeszcze     Notaty     heraldyczno- sfragistyczne     hetmana     Jana     Zamoyskiego     i     pieczęć Jaranda   z   Brudzewa   z   1504   podają   wizerunki   pierwotnego klejnotu,   ale   Bartosz   Paprocki   w   Gnieździe   cnoty   (1578)   i Herbach   rycerstwa   polskiego   (1584)   oraz   Marcin   Bielski   w Kronice   wszystkiego   świata   (1551)   przekazują   już   ramię zbrojne    z    mieczem.    Inny    wariant    klejnotu    widnieje    na pieczęci z 1566 St. Ławskiego – trzy pióra strusie. Herbarz    autorstwa    Antoniego    Swacha    wydany    w    1705 roku,   będący   kompilacją   prac   Bielskiego,   Okolskiego   i   Jana Liwa   Herbulta,   zamieszcza   dwie   wersje   herbu   Pomian   –   z mieczem   na   głowie   i   z   mieczem   przez   głowę,   oraz   opis trzech   wariantów   barwnych   –   z   polem   złotym,   srebrnym   i błękitnym.   Najważniejszy   herbarz   wieku   XVIII,   autorstwa Kaspra   Niesieckiego   (1738)   podaje   wprawdzie   rysunek   i opis     z     mieczem     przechodzącym     przez     głowę,     ale wzmiankuje   także,   że   niektórzy   używają   wersji   z   mieczem na głowie. Również   herbarz   Juliusza   Karola   Ostrowskiego   wydany   na przełomie   XIX   i   XX   wieku   zawiera   kilka   wariantów   herbu,   z mieczem       zarówno       przeszywającym       głowę,       jak       i przeplecionym   z   rogami   wymienia   także   (jako   Pomian   II) wersję z błękitnym polem.

 HERB  POMIAN  

Przedheraldyczny znak własnościowo- rozpoznawczy Pomianów, używany przed przyjęciem przez nich herbu, przedstawiał dwa podwójne krzyże połączone skośną drogą. 

więcej

www.dziembowski.pl - Herb Pomian - Przedheraldyczny znak rodu Pomianów

HERB  POMIAN  

W XVI wieku uległ zmianie klejnot herbu Pomian. Pierwotny klejnot przedstawiający głowę żubrzą o długiej szyi z mieczem między rogami zastąpiło ramię zbrojne z mieczem. 

więcej

www.dziembowski.pl - Herb Pomian - Współczesny wizerunek polskiego herbu Pomian
MENU NAWIGACYJNE MENU NAWIGACYJNE